CAS: 815-82-7

Copper (II) Tartrate hydrate

Formula: C4H10CuO9

CAS: 42152-46-5

Copper (I) trifluoromethanesulfonate benzene complex 90%

Formula: [CF3SO2Cu]2ÀC6H6

CAS: _

COPPER(I) ACETATE, 97%

Formula: _

CAS: 142-71-2

Copper(II)acetate, 97 %

Formula: C4H6CuO4

CAS: 14040-05-2

2,2,6,6Tetramethyl-3,5-heptanedionate(II)Cu,99%

Formula: C22H38CuO4

CAS: 28758-10-3

Copper(II)terephthalate trihydrate

Formula: C8H10CuO7

CAS: 815-82-7

Copper(II)tartrate hydrate

Formula: C4H10CuO9

CAS: 33636-93-0

Triphenylphosphinecopper (I) hydride hexamer

Formula: [(C6H5)3PCuH]6

Address

Intatrade Chemicals GmbH
Am Winkel 5
06774 Muldestausee, Germany

Contacts

Email: es@intatrade.de
Tel.:
+49 34955/406944 /45
Fax: +49 34955/406946
WhatsApp

CONTACT US